ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.วังสวาบ (Vision)

” ชุมชนน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ชุมชนเข็มแข็ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบครัวอยู่ดีมีสุข “

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ

1. ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ

เหตุที่ได้ชื่อ “วังสวาบ” เพราะเป็นการนำเอาคำว่า “วัง” กับคำว่า “สวาบ’ มารวมกัน ซึ่ง คำว่า “วัง” เป็นคำที่เรียกร่องน้ำลึก ที่มีน้ำท่วมขังตลอดปีและ คำว่า ” สวาบ” เป็นคำเรียกชื่อพืชน้ำชนิดหนึ่ง ที่ชาวบ้านใช้รับประทานกับน้ำพริกทุกชนิด หรือลาบ เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นทุกฤดูกาล ตามลำน้ำที่มีน้ำท่วมขัง และมีน้ำไหลผ่านถ่ายเทตลอดปี และนำเอาคำสองคำนี้มารวมกัน เป็น”วังสวาบ” ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านคือ ‘บ้านวังสวาบ” และต่อมาได้แยกเขตการปกครองจาก ตำบลนาฝาย มาเป็นตำบลใหม่ และเอาชื่อหมู่บ้าน ” วังสวาบ” มาตั้งเป็นชื่อตำบล ” วังสวาบ” เพราะเป็นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นศูนย์กลางของตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ ตั้งอยู่ในตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลวังสวาบ และได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540

2. ที่ตั้ง

ตำบลวังสวาบ เป็น 1 ใน 5 ตำบลของเขตอำเภอภูผาม่าน โดยที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ที่ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ห่างจากอำเภอภูผาม่าน ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดขอนแก่น เป็นระยะทาง ประมาณ 123 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณทั้งหมด 85,105 ไร่ หรือประมาณ 136 ตารางกิโลเมตร

3. อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้.-

ทิศเหนือ จด          ตำบลศรีฐาน   อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ทิศใต้ จด ตำบลทุ่งพระ    อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก                      จด ตำบลห้วยม่วง    อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก จด ตำบลโคกมน     อำเภอน้ำหนาว       จังหวัดเพชรบูรณ์

4. เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ มีหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน และมีผู้นำฝ่ายปกครอง ดังนี้.

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ
บ้านวังสวาบ 1 นายอภัย ยศรุ่งเรือง  
บ้านวังผาดำ 2 นายสมภาร ภูมิพิพัฒน์  
บ้านหนองแห้ว 3 นายเมืองสิงห์ มงคล  
บ้านวังมน 4 นายบิน คงสอน  
บ้านเขาวง 5 นางพินิจ อ่อนอภัย กำนัน
บ้านหวังใหม่ 6 นายแก่น กุลด้วง  
บ้านดงสะคร่าน 7 นายสมพงษ์ พุทธาจันทร์  
บ้านฝายตาสวน 8 นายจอม จันทร์เกิด  
บ้านวังกกแก้ว 9 นายพาท ขวัญแจ่ม  
บ้านโนนเตาเหล็ก 10 นายทองสุข แพงทอง  

5. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ตำบลวังสวาบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสลับเนินเขาขนาดใหญ่ โดยพื้นที่ของตำบลอยู่ติดกับภูเขา ซึ่งมีเทือกเขาภูผาม่าน อยู่ทางทิศเหนือทอดยาวตลอดแนวของตำบล สภาพพื้นที่ สูงๆ ต่ำๆ โดยภาพรวมของลักษณะพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เช่น ข้าว, อ้อย , ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, ไม้ผล และพืชผักทุกชนิด ลักษณะภูมิอากาศโดยส่วนใหญ่ เป็นอากาศร้อนชื้นฝนตกเกือบตลอดปีซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 32 องศา ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดเฉลี่ย 14 องศา

6. อาชีพ

การประกอบอาชีพหลักทั้งตำบล คือ อาชีพการเกษตร (ทำไร่) คิดเป็นร้อยละ 80 เช่น การปลูก อ้อย, ข้าว, ถั่วเหลือง,ข้าวโพด,ไม้ผลยืนต้น และพืชผัก เช่น กะหล่ำปลี ชี อาชีพรอง คือ ทำงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 15 อาชีพเสริม คือ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 5

7. หน่วยธุรกิจ

– โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

– โรงสีข้าว จำนวน 9 แห่ง

– ร้านค้าปลีก จำนวน 33 แห่ง

– ร้านซ่อมยานยนต์ จำนวน 5 แห่ง

8. แหล่งท่องเที่ยว

ถ้ำภูตาหลอ เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ผนังถ้ำสูงกว่า 50 เมตร เต็มไปด้วยหินย้อย รูปลักษณ์ สวยงามแปลกตา ตั้งอยู่ที่บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1

น้ำตกตาดใหญ่ เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยตาดฟ้า อยู่ในพื้นที่บ้านดงสะคร่าน หมู่ที่ 7 ชั้นน้ำตก ประมาณ 5 ชั้น มีความสวยงามและน่าเล่นน้ำ ห่างจากอำเภอภูผาม่าน โดยประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการ อบต. ประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการ อบต.ประมาณ 7 กิโลเมตร

จุดชมวิวดงสะคร่าน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า สัมผัสธรรมชาติทะเล ภูเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ บริเวณพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านได้เกือบทั้งหมด ตั้งอยู่ที่ บ้านดงสะคร่าน หมู่ที่ 7 ห่างจากอำเภอภูผาม่าน ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการ อบต.ประมาณ 7 กิโลเมตร

น้ำผุดตาดเต่า สัมผัสน้ำผุดจากธรรมชาติ น้ำใสสะอาด ไหลลดหลั่นเซาะโขลดหิน และมีแมกไม้ร่มเงา เพราะจะเป็นที่พักผ่อน เอนกายคลาดเหนื่อยได้ทุกฤดูกาล และโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน และเทศกาลวันสงกรานต์ ตั้งอยู่ที่บ้านวังผาดำ หมู่ที่ 2 ห่างจากอำเภอภูผาม่าน ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการ อบต. ประมาณ 3 กิโลเมตร

และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่จะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม เช่น น้ำตกตาดใหญ่, น้ำตกยอดไทร, น้ำตกทิดมี, น้ำตกตาดยอดไฮ, น้ำตกห้วยหม้อแตก, น้ำห้วยสังขยวน, น้ำตกซำตาแสง และถ้ำพระกายสิทธิ์, ถ้ำเทวดา, ถ้ำยาทม, ถ้ำเทพนิมิต

9. ประชากร

ลำดับ
ที่
หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน
(หลังคาเรือน)
จำนวนประชากร
(คน)
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(คน)
ชาย หญิง รวม
1 บ้านวังสวาบ 1 152 293 287 580 420
2 บ้านวังผาดำ 2 70 154 110 264 209
3 บ้านหนองแห้ว 3 121 223 200 423 316
4 บ้านวังมน 4 94 215 220 435 316
5 บ้านเขาวง 5 117 225 227 452 322
6 บ้านวังใหม่ 6 79 146 127 273 213
7 บ้างดงสะคร่าน 7 169 297 291 588 429
8 บ้านฝายตาสวน 8 80 151 161 312 228
9 บ้านวังกกแก้ว 9 76 160 144 304 205
10 บ้านโนนเตาเหล็ก 10 63 168 154 322 222
 
รวม 10 1,021 2,032 1,921 3,953 2,880

10. ข้อมูลด้านอื่นๆ

– จำนวนครัวเรือนที่ใช้ที่มีไฟฟ้า จำนวน 862 ครัวเรือน

– จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา จำนวน 842 ครัวเรือน

– จำนวนครัวเรือนที่ใช้ก๊าซหุงต้ม จำนวน 528 ครัวเรือน

– จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรทัศน์ จำนวน 668 ครัวเรือน

– จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์บ้าน(พื้นฐาน) จำนวน 10 หมู่บ้าน

– จำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ จำนวน 668 ครัวเรือน

– จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 เครื่อง 7 หมู่บ้าน

– จำนวนครัวเรือน ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 ครัวเรือน

– ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

– จำนวนรถปิกอัพ 98 คัน

– จำนวนรถมอเตอร์ไซค์ 830 คัน

– จำนวนรถจักรยานสองล้อ 272 คัน

– รถอื่น ๆ จำนวน 44 คัน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ป่าไม้

พื้นที่ตำบลวังสวาบ มีพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีสถานที่ธรรมชาติเหมาะสมสำหรับจัดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สภาพพื้นดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์

2. แหล่งน้ำ

แสดงแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นสามารถใช้ได้

1. ระบบประปา จำนวน 12 แห่ง

2. รางน้ำประปาภูเขา จำนวน 1 แห่ง

3. คลองชลประทาน จำนวน 1 แห่ง

4. คลองส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง

5. ฝาย ผนังกั้นน้ำ จำนวน 4 แห่ง

6. อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

7. ห้วยลำธาร จำนวน 1 แห่ง

8. บ่อน้ำบาดาล จำนวน 11 แห่ง

9. บ่อน้ำตื่น จำนวน 5 แห่ง

10. สระน้ำ จำนวน 4 สระ

ด้านสังคม

1. การศึกษา

โรงเรียน

ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน
ข้าราชการครู อัตราจ้าง
(ครู)
ลูกจ้าง ระดับก่อนประถมฯ ระดับประถม
(ป.1-6)
ระดับมัธยม
(ม.-3)
1 บ้านวังสวาบ 9 1 4 22 108 29
2 บ้านหนองแห้ว
วังมนศึกษา
10 3 1 41 109 57
3 บ้านเขาวง 4 1 118
4 บ้านดงสะคร่าน 2 1 67
 
รวม
25 5 6 63 402 86

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก (คน) จำนวนเด็ก(คน) หมายเหตุ
1 วังสวาบ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 2 40 ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน
2 หนองแห้ว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 2 37 ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน
3 ดงสะคร่าน บ้านดงสะคร่าน หมู่ที่ 7 3 41 ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน
4 เขาวง บ้านเขาวง หมู่ที่ 5 3 47 อบต.จัดตั้ง
  รวม   10 165  

 

2. ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณี

– ประชาชนร้อยละ 100 นับถือ ศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถานคือ วัด จำนวน 4 แห่ง คือ บ้านเขาวง, บ้านวังใหม่, บ้านหนองแห้ว, บ้านวังมน และสำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง คือ บ้านวังสวาบ, บ้านวังผาดำ, บ้านหนองแห้ว, บ้านดงสะคร่าน, บ้านฝายตาสวน, บ้านวังกกแก้ว และบ้านโนเตาเหล็ก

– ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ ประเพณีตรุษไท, วันสงกรานต์ และงานทอดเทียน

3. สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ มีสถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยหนองแห้ว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 มีบุคลากรจำนวน 3 คน และสถานีอนามัยดงสะคร่าน ตั้งอยู่ที่บ้านดงสะคร่าน หมู่ที่ 7 มีบุคลากร จำนวน 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) มีทุกหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน

ข้อมูลด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม

– ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์ ชาย 3 คน หญิง 12 คน รวม 15 คน

– เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ชาย 1 คน หญิง – คน รวม 1 คน

– เด็กกำพร้า ชาย 21 คน หญิง 14 คน รวม 25 คน

– ประชาชนที่พิการช่วยตัวเองได้ ชาย 21 คน หญิง 19 คน รวม 43 คน

– ประชนที่พิการช่วยตัวเองไม่ได้ ชาย 1 คน หญิง 1 คน รวม 2 คน

– ผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยจากประชาสงเคราะห์ จ.ขอนแก่น ชาย 101 คน หญิง 75 คน รวม 176 คน

– ผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือจาก อบต. ชาย 37 คน หญิง 38 คน รวม 75 คน

– ผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ชาย 52 คน หญิง 50 คน รวม 102 คน

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ ประกอบไปด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ

ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายก อบต.

4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

และรับผิดชอบควบคุมดูและราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

วิสัยทัศน์ของอบต. วังสวาบ “ เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมชุมชนที่เอื้ออาทรซึ่งครอบครัวสามารถอยู่ดีกินดีโดยการบริหารจัดการที่ดีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”.

สภาพทั่วไปของอบตวังสวาบ

 1. ประวัติอบตวังสวาบ

ชื่อ“ วังสวาบ” มาจากคำว่า“ วัง” ซึ่งหมายถึงร่องน้ำลึกที่มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีและ“ สวอป” ซึ่งเป็นคำเรียกของพืชน้ำ.

ชาวบ้านเคยกินพืชน้ำทุกชนิดกับน้ำพริกหรือลาบ. ฯลฯ ทุกฤดูกาลเนื่องจากพืชเหล่านี้สามารถพบได้ตามแม่น้ำที่ท่วมขัง มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจึงเกิดชื่อหมู่บ้าน“ วังสวาบ” ขึ้น.

ต่อมาบ้านวังสวาบได้แยกออกเป็นสองตำบลคือตำบลนาฝายและตำบลวังสวาบ ตำบลที่เป็นที่ตั้งศูนย์ได้รับชื่อวังสวาบ.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบตั้งอยู่ที่ตำบลวังสวาบอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น. เดิมมีสภาตำบลวังสวาบ. แต่ได้เปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540.

 1. สถานที่

ตำบลวังสวาบเป็น 1 ใน 5 ตำบลในอำเภอภูผาม่าน อบต. ตั้งอยู่บ้านวังใหม่หมู่ 6 ต. วังสวาบอ. ภูผาม่านจ. ขอนแก่น.

จากทิศตะวันตกตำบลอยู่ห่างจากอำเภอภูผาม่าน 13 กิโลเมตร มีระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตรจากขอนแก่น ตำบลมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 85,105 ไร่หรือ 136 ตารางกิโลเมตร.

 1. อาณาเขต

ตำบลวังสวาบมีพื้นที่ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้:

 • เหนือ – ต. ศรีฐาน – อ. ภูกระดึง – จ. เลย
 • ทิศใต้ – ต. ทุ่งพระ – อ. คอนสาร – จ. ชัยภูมิ
 • ทิศตะวันออก – ต. ห้วยม่วง – อ. ภูผาม่าน – จ. ขอนแก่น
 • ทิศตะวันตก – ตำบลโคกมน – อำเภอน้ำหนาว – จังหวัดเพชรบูรณ์
 1. เขตการปกครอง

ตำบลวังสวาบมี 10 หมู่บ้านนำโดยหัวหน้าฝ่ายปกครองตามลำดับs:

ชื่อหมู่บ้านชื่อผู้ใหญ่บ้าน
บ้านวังสวาบ 1 นายอภัยยศรุ่งเรือง
บ้านวังพัฒน์2 นายสมพันธ์ภูมิพิพัฒน์ 
บ้านหนองแก้ว3 นายเมืองสิงห์มงคล
บ้านวังมน4 นายบินกองสัน
บ้านเขาวง5 นางพินิจอ่อนภัย
บ้านความหวังใหม่6 นายแก่นกุลดวง
บ้านดงสักการ7 นายสมพงษ์พุทธาจันทร์
ไฟตาสวนบ้าน8 นายชมชาญเกิด
บ้านวังกกแก้ว9 นายภัทรคนแจ่ม
บ้านโนนเตาเหล็ก10 นายทองสุขแพงทอง
 1. ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ตำบลวังสวาบตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ราบและเนินเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับพื้นที่ภูเขาของอำเภอซึ่งมีเทือกเขาภูผาม่านตั้งอยู่. ตั้งอยู่ทางทิศเหนือทอดยาวไปตามตำบลมีลักษณะโดยรวมของพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเช่นข้าวอ้อยถั่วเหลืองข้าวโพดไม้ผลและพืชผักทุกชนิด.

สภาพอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาในขณะที่ในฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงเหลือ 14 องศาหนาว.

 1. อาชีพ

อาชีพหลักในตำบลคือเกษตรกรรมหรือทำไร่ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของประชากรในวัยทำงาน การเก็บเกี่ยวหลัก. ได้แก่ อ้อยข้าวถั่วเหลืองข้าวโพดไม้ผลยืนต้นผักเช่นกะหล่ำปลีและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นชีส. อาชีพรองคือทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 15 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในวัยทำงานคิดเป็นอาชีพเสริมในขณะที่อีก 5 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือมีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์.

 1. หน่วยธุรกิจ

ตำบลมีการจดทะเบียนธุรกิจดังต่อไปนี้:

 • โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
 • โรงสีข้าว: 9 แห่ง
 • ร้านค้าปลีก 33 แห่ง
 • 5 ร้านซ่อมยานยนต์
 1. สถานที่ท่องเที่ยว

ถ้ำภูตาโลเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีผนังถ้ำสูงมากกว่า 50 เมตรและเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย ที่สวยงามแปลกตาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบ้านวังสะพานหมายเลข 1.

น้ำตกตาดใหญ่เกิดจากห้วยตาดฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่บางดอนสักแลนหมู่ 7 มีน้ำตกทั้งหมด 5 ชั้นมีพื้นที่ที่สดชื่นและน่าเล่นน้ำมากมาย. ห่างจากอำเภอภูผาม่าน 22 กิโลเมตรห่างจากที่ทำการอบต. ประมาณ 22 กิโลเมตรและห่างจากที่ทำการอบต. 7 กิโลเมตร.

ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวดงสักลันและชมทิวทัศน์ที่มองเห็นทะเลและภูเขา. พื้นที่เกือบทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านตั้งอยู่ที่บ้านดงสักคลานบ้านดงสักคลานหมู่ที่ 7 ห่างจากอำเภอภูผาม่านประมาณ 20 กิโลเมตรและห่างจากที่ทำการอบต. ประมาณ 7 กิโลเมตร.

ชื่อพุตตาดเต่าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับน้ำพุที่ใสสะอาดไหลลงมาตามโขดหิน มีต้นไม้และร่มเงามากมายเป็นสถานที่พักผ่อนที่นักท่องเที่ยวสามารถนอนเล่นเมื่อพวกเขาเหนื่อยล้า. ทุกฤดูกาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนชาวบ้านชอบมาเที่ยวบริเวณนี้เพื่อคลายร้อน. สถานที่จัดงานสงกรานต์อยู่บริเวณใกล้เคียงตั้งอยู่ที่บ้านวังพะตมหมู่ที่ 2 ห่างจากอำเภอภูผาม่านประมาณ 10. กิโลเมตรและห่างจากที่ทำการอบต. 3 กิโลเมตร.

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมายที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่เช่นน้ำตกตาดใหญ่น้ำตกยอดไทรน้ำตกทิดมีน้ำตกตาดยอดไฮน้ำตกห้วยหม้อตากน้ำตกห้วยซางเคียงน้ำตกสามตากแดด. และถ้ำพระถ้ำเทวดาถ้ำย่าถมและถ้ำเทพนิมิต.

 1. ประชากร
ใบสั่งหมู่บ้านใบสั่งจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครัวเรือนประชากรชายประชากรหญิงรวม
1บ้านวังสวพ1152293287580420
2บ้านวังพัฒน์270154110264209
3บ้านหนองแก้ว3121223200423316
4บ้านวังมน494215220435316
5บ้านเขาวง5117225227452322
6บ้านวังใหม่679146127273213
7บางดงสาคร7169297291588429
8ไฟตาสวนบ้าน880151161312228
9บ้านวังกกแก้ว976160144304205
10บ้านโนนเตาเหล็ก1063168154322222
รวม1010212,0321,9213, 9532, 880
 1. ข้อมูลอื่น ๆ
 • 862 ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
 • 842 ครัวเรือนมีน้ำประปาใช้
 • 528 ครัวเรือนใช้แก๊สหุงต้ม
 • 668 ครัวเรือนใช้โทรทัศน์
 • 10 หมู่บ้านใช้โทรศัพท์บ้าน (พื้นฐาน)
 • 668 ครัวเรือนใช้โทรศัพท์มือถือ
 • โทรศัพท์สาธารณะ 9 เครื่องใน 7 หมู่บ้าน
 • 120 ครัวเรือนใช้คอมพิวเตอร์
 • ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่บริการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 • รถกระบะ 98 คัน
 • รถจักรยานยนต์ 830 คัน
 • 272 จักรยาน
 • 44 ยานพาหนะอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ป่าไม้

พื้นที่วังสวาบเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ. เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. นอกจากนี้สภาพพื้นดินส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์.

 1. แหล่งน้ำ

ตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติมากมาย:

 • ระบบน้ำประปา 12 ระบบ
 • รางน้ำภูเขา 1 ราง
 • 1 คลองชลประทาน
 • 1 คลองน้ำ
 • 4 แห่งพร้อมฝายกั้นน้ำ
 • 1 อ่างเก็บน้ำ
 • ห้วยกระแส
 • 11 หลุมใต้ดิน
 • 5 บ่อน้ำปลุก
 • สระว่ายน้ำ 4 สระ

ด้านสังคม

 1. การศึกษา

โรงเรียน

ไม่ชื่อโรงเรียนจำนวนบุคลากรอัตราการจ้างงานอัตราจ้างครูจำนวนนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา (ป. 1-6)มัธยม
1บ้านวังสวพ9142210829
2บ้านหนองแก้ว10314110957
3บ้านเขาวง41118
4บ้านดงสักการ2167
Total25566340286


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ไม่ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานที่จำนวนครูจำนวนเด็กบันทึก
1วังสวพบ้านวังใหม่หมู่ที่ 6240ย้ายมาจากกรมการพัฒนาชุมชน
2น้องแก้วBan Ngong Haeo Village No. 3237ย้ายมาจากกรมการพัฒนาชุมชน
3ดงสาครบ้านดงสาครหมู่ 7341ย้ายมาจากกรมการพัฒนาชุมชน
4เขาวงบ้านเขาวงหมู่ที่ 5347อบต. จัดตั้ง
Total10165
 1. ศาสนา / วัฒนธรรม

ประชาชนในตำบลนับถือศาสนาพุทธ 100% มีศาสนสถานต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ วัด 4 แห่งบ้านเขาวงบ้านวังใหม่บ้านหนองแห้วและท่ารถตู้วังมน พระสงฆ์ 9 รูปดูแลพื้นที่และประเพณีบางอย่าง. ได้แก่ วันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์และการทอดเทียน.

 1. สาธารณสุข

ตำบลวังสวาบมีสถานีอนามัย 2 แห่ง แห่งแรกคือสถานีอนามัยหนองแก้วตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก้วหมู่ที่ 3 และมีบุคลากร 3 คนดำเนินการอยู่. ส่วนสถานีอนามัยอีกแห่งคือสถานีอนามัยดงสาครตั้งอยู่ที่บ้านดงสะคันหมู่ที่ 7 และบุคลากร 3 คนเป็นผู้ดำเนินการ.

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล.

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546.

Theme: Overlay by Kaira Wang Sawap Subdistrict Administrative Organization Phu Pha Man District Khon Kaen Province Tel. 043-210100 Best View with IE7 +, Firefox 2+