สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภาอบต. วังสวาบ

ไม่มีใครดีไปกว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบเมื่อต้องมาดูแลตำบล. ด้วยหน้าที่ในการสร้างข้อบัญญัติเพื่อความก้าวหน้าของวังสวาบพวกเขายังรักษานโยบายและกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับผู้อยู่อาศัย.

นอกเหนือจากการร่างข้อบัญญัติแล้วสมาชิกสภายังคอยตรวจสอบซึ่งกันและกันเนื่องจากตำแหน่งของพวกเขามาพร้อมกับอำนาจและอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่.

มีอำนาจอนุมัติแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม.

เพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำของประธานเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเป็นไปตามกฎหมายสมาชิกสภาจะคอยตรวจสอบเขา. สมาชิกสภาทุกคนรวมทั้งประธานสภาต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและปฏิบัติตามระเบียบราชการ.

สมาชิกสภาเป็นแบบอย่างไม่เพียง แต่ในการบริหารงานของอบต. เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชาชนในตำบลวังสวาบด้วย.

ประธาน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน. ประธานได้รับเลือกจากผู้แทนหมู่บ้านและตำแหน่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยสมาชิกสภาหลังจากการลงคะแนน. นอกจากนี้เขายังแต่งตั้งรองประธานและตำแหน่งเลขานุการในองค์กร. จำเป็นอย่างยิ่งที่ประธานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร.

นายถวิลถิงภูเขียว

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ

รองประธาน

รองประธาน

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ

เลขานุการ

ผู้ใดอยู่ในตำแหน่งเลขานุการจะได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเป็นการส่วนตัว. นอกจากนี้เธอยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานของทั้งองค์กรและทำงานเป็นพนักงานภายใต้รองหัวหน้าขององค์กร.

นางสาวนิภาร่มจันทร์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ

ตัวแทนหมู่บ้าน

ผู้คนจากหมู่บ้านลงคะแนนเสียงให้ตัวแทนของพวกเขาซึ่งจะกลายเป็นสมาชิกของสภา. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบประกอบด้วยผู้แทนจาก 10 หมู่บ้านจำนวน 2 คน. มีเลขานุการรองประธานและประธานคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานขององค์กร.

นายถวิลถิงภูเขียว

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 1

นายบัวล้อมศรีสวัสดิ์

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 1

นายสมยศเฉลิมรัมย์

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 2

นางโสภาแสนตา

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 2

นายชูจิตตรีอิน

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3

นายมนต์เจียมภูเขียว

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3

นายโชคชัยนาม

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 4

นางทองชื่นศรี

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 4

นายทองหล่อหิรัญไล

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 5

นางแสนแก้วพิมาย

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 5

นายเสถียรแก้วกร

หมู่บ้านหมู่ที่ 6 ผู้แทน

นายเทพสิทธิจิตรสุฤทธิ์

 หมู่บ้านหมู่ที่ 6 ผู้แทน

นายสุพลคำลุน

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 7

นายอภิสิทธิ์พร้อมเพียง

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 7

นายสุชาติธิดา

หมู่บ้านหมู่ที่ 8 ผู้แทน

ไม่มีรูปภาพ

คุณชายฤทธิ์สันติ

หมู่บ้านหมู่ที่ 8 ผู้แทน

นายพรหมแพงไทย

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 9

ไม่มีรูปภาพ

นายสนธิขวัญชัย

ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่ 9

นายสุนทรไทยจริง

หมู่บ้านหมู่ที่ 10 ผู้แทน

นายไกรวุฒิกุลดา

หมู่บ้านหมู่ที่ 10 ผู้แทน

Theme: Overlay by Kaira Wang Sawap Subdistrict Administrative Organization Phu Pha Man District Khon Kaen Province Tel. 043-210100 Best View with IE7 +, Firefox 2+