โครงสร้าง อบต.

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแสดงได้ ดังนี้

อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน งานนโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานงบประมาณ งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของส่วนการคลัง ได้แก่

ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงิน งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานการบัญชี งานทะเบียนควบคุมเบิกจ่าย งานงบการเงินและงบทดลอง งานแสดงฐานะงบการเงินงานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่รับได้มอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของส่วนโยธา ได้แก่

ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างปละบูรณะถนน งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ งานข้อมูลก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานออกแบบและบริหารข้อมูล งานประสานสาธารณูปโภค งานประสานกิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ งานระบาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่

ทำหน้าที่รับผิดชอบ งานด้านการศึกษา การศึกษาท้องถิ่น งานสังคมสงเคราะห์ งานนันทนาการ งานศาสนา งานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

การบริหารงานบุคคล

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

บุคลากรฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายพรม แพงไทย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายโชคชัย นามนัย

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวนิภา ร่มจันทร์ (ปลัด อบต.)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 20 คน

2. บุคลากรฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย

1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำพล นุริศักดิ์ ได้รับเลือกตั้งเมื่อ 6 ก.ย. 2552

2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ดังนี้

1. รองนายก อบต.คนที่ 1 นางประเสริฐ ทนนาดี

2. รองนายก อบต.คนที่ 2 นายปรัชญา ทองแท่งไท

3. เลขานุการนายก อบต. นายปรเมท เดชคอบ

3. ฝ่ายประจำ ประกอบด้วย

1) ปลัด อบต. 1 คน

2) งานตรวจสอบระบบบัญชี

– จนท.ตรวจสอบภายใน – คน

3) ตำแหน่งในส่วนสำนักงานปลัด อบต. มีดังนี้

– จนท.วิเคราะห์นโยบายแผน 1 คน

– นิติกร 1 คน

– นักพัฒนาชุมชน – คน

– จพง.ธุรการ 1 คน

– จนท.บันทึกข้อมูล 1 คน

– ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

– นักการภารโรง 1 คน

– คนครัว 1 คน

4) ตำแหน่งในส่วนการคลัง มีดังนี้

– หัวหน้าส่วนการคลัง 1 คน

– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 คน

– เจ้าพนักงานพัสดุ 1 คน

– เจ้าหน้าที่พัสดุ – คน

– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีุ – คน

– เจ้าหน้าทจัดเก็บรายได้ 1 คน

– ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน

5) ตำแหน่งในส่วนโยธา มีดังนี้

– หัวหน้าส่วนโยธา 1 คน

– นายช่างโยธา 1 คน

– ผช.ช่างโยธา 1 คน

– ผช.ช่างไฟฟ้า 1 คน

6) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

– นักวิชาการศึกษา 1 คน

– เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

– ครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ 10 คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร (สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง)

– ประถมศึกษา 10 คน

– มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 14 คน

– อนุปริญญา 6 คน

– ปริญญาตรี 10 คน

– สูงกว่าปริญญาตรี 4 คน

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยไปด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และจะเสนอแต่โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบล อาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายได้จากกิจการเกี่ยวกับพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่กฎหมายกำหนด

เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้

เงินรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นจัดสรรให้

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดกำหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล อาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้

 1. เงินเดือน
 2. ค่าจ้าง
 3. เงินค่าตอบแทนอื่นๆ
 4. ค่าใช้สอย
 5. ค่าวัสดุ
 6. ค่าครุภัณฑ์
 7. ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
 8. ค่าสาธารณูปโภค
 9. เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
 10. รายจ่ายอื่นตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2551 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง และส่วนราชการอื่น จัดเก็บให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่อุดหนุนให้ ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบล จัดเก็บเอง จำนวน 66,332.39 บาท แยกได้ดังนี้

1.1 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ 33,951.39 บาท

1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ 27,605 บาท

1.3 ภาษีป้าย จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ 4,776 บาท

1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบอาคาร 364 บาท

1.5 ค่าธรรมเนียมต่างๆ 2,100 บาท

1.6 ค่าปรับผิดสัญญา 16,006 บาท

1.7 ค่าขายแบบแปลน 207,000 บาท

1.8 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 59,837.74 บาท

1.9 ค่าจราจรทางบก 66,525 บาท

1.10 อากรฆ่าสัตว์ 360 บาท

1.11 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 6,360.22 บาท

2. ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ จำนวน 7,050,838.56 บาท แยกได้ดังนี้

2.1 ภาษีสุรา จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ 446,890.44 บาท

2.2 ภาษีสรรพสามิต จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ 863,848.34 บาท

2.3 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ – บาท

2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ 1,279,490.08 บาท

2.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ – บาท

2.6 ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมฯ จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ 6,166.67 บาท

2.7 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ 584,943.18 บาท

2.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ 96,934.87 บาท

2.9 เงินตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ จำนวนเงินจัดเก็บได้ 2,957.42 บาท

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 10,192,553.07 บาท

ประมาณการรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ 4 ปี ย้อนหลัง ดังนี้


รายการ
ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
1.รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง 178,270.17 149,080 182,384.03 424,885.35
1.1 รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.1.2 ภาษีบำรุงท้องที่
1.1.3 ภาษีป้าย
2. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
2.1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
2.1.2 รายได้จากทรัพย์สิน
2.1.3 รายได้จากสาธารณูปโภค
2.1.4 รายได้เบ็ดเตล็ด
51,811.35
25,980
23,331.35
2,500
126,458.82
998.50
9,296.06

116,164.26
62,500
25,000
35,000
2,500
86,580
47,700
4,880

34,000
64,302.37
27,993
32,309.37
4,000
118,081.66
3,918
37,797.16

76,366.50
66,332.39
27,605
33,951.39
4,776
358,552.96
85,355
59,837.74

213,360.22
3. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดให้หรือแบ่งให้ท้องถิ่น 5,887,071.23 6,318,000 7,905,411.42 7,050,838.56
3.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.3 ภาษีสุรา
3.4 ภาษีสรรพสามิต
3.5 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
3.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
3.7 ค่าภาคหลวงแร่
3.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
3.9 เงินตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ
4,901,051.05
8,041
147,978.08
681,674.23
500
38,857
67,293.98
41,354.56
321.33
3,600,000
40,000
400,000
1,650,000
260,000
80,000
180,000
105,000
3,000
5,204,842.26

403,479.50
1,052,271.34

52,041
1,134,554.24
55,888.58
2,334.50
504,909.64

446,890.44
863,848.34

6,166.67
584,943.18
96,943.87
2,957.42
รายการ
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
4. รวมรายได้ของท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุน 8,149,023.40 11,521,028.66 12,042,218.45 7,475,723.91
5. รายได้ที่รัฐจัดสรรเพื่อให้(เงินอุดหนุน)
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
  1,969,326   7,904,822.21   3,846,494   10,192,553.07
6. รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินสะสมและเงินกู้ (3 + 4)   10,118,349.40   19,425,850.87   15,888,712.45   17,668,276.98
7. รายได้จากเงินสะสมและเงินกู้ 299,800 122,263.27 479,070
7.1 เงินสะสม 299,800 122,263.27 10,870,569.43

  รายจ่าย 4 ปี ย้อนหลัง

รายการ
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
1. รายจ่ายงบกลาง 118,328 249,159 297,741 401,875.30
1.1 ชำระหนี้เงินกู้
1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.3 เงินสำรองจ่าย

71,088
47,240

103,988
145,171

198,141
99,600

334,238
67,637.30
2. รายจ่ายประจำ 3,976,532.22 6,340,373 6,138,520.44 7,588,858.36
2.1 เงินเดือน
2.2 ค่าจ้างประจำ
2.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.5 ค่าสาธารณูปโภค
2.6 เงินอุดหนุน
2.7 รายจ่ายอื่น
631,350
73,080
274,227
2,467,203.74
23,159.28
507,512.20
1,411,190
31,980
389,680
3,814,540
95,000
597,983
1,567,815

388,080
3,357,269.42
91,543.69
733,812.33
1,814,300

1,228,181.50
1,560,942.25
110,334.61
1,039,600
1,835,500
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน 1,696,470.85 2,973,544 1,397,000 3,592,440
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
404,791
1,291,679.85
61,500
2,912,044
410,600
986,400
600,100
2,992,340
4. ร่ายจ่ายพิเศษ 1,032,912.50 5,328,027.39 2,685,371.97
4.1 เงินสะสม 299,800 122,263.27 479,070
5. รายจ่ายกันเบิกเหลื่อมปี 1,025,000
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 7,124,043.57 9,563,076 13,283,552.10 15,772,615.63

วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.วังสวาบ (Vision)

” ชุมชนน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ชุมชนเข็มแข็ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบครัวอยู่ดีมีสุข “

พันธกิจ (MISSION)

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่

จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค

2. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้

3. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

 

วังสวาบ: โครงสร้างขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ. องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไปงานสารบรรณการบริหารงานบุคคลการเลือกตั้งและการลงทะเบียนการวางแผนนโยบายงานวิชาการงานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์งบประมาณการรับเรื่องกฎหมายและการร้องทุกข์ข้อบัญญัติและระเบียบและอื่น. ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งในชุมชนสอดคล้องกับกฎหมายและการปกครองที่จัดทำโดยฝ่ายนิติบัญญัติ.

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอบต. วังสวาบเราจะพูดคุยกันว่าแต่ละสำนักงานในอบต. มีหน้าที่อย่างไร:

ภาคการคลัง: อำนาจและหน้าที่

ภาคการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบเป็นผู้ดูแลจัดการด้านการเงินทั้งหมดของสำนักงาน พวกเขาจัดการงานต่างๆเช่นการรับเงินการเบิกจ่ายการเตรียมการจ่ายการจัดการงบประมาณโครงการงานบัญชีงานทะเบียนงบประมาณงานภาษีอากรและการเช่าเจ้าหน้าที่. นอกจากนี้สำนักงานการเงินยังทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน.

ฝ่ายการเงินบริหารโดยคุณ ธ นัญสรบุญรักษา เขาและรองเจ้าหน้าที่ลงนามและวิเคราะห์ข้อเสนองบประมาณที่ส่งโดยแผนกต่างๆ นอกจากนี้ยังตรวจสอบโบนัสที่มอบให้กับพนักงาน.

นี่คือพนักงานของแผนก:

 • นายธนสรบุญรักษา – ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 • ภัทรพลชมพูเขียว – เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • พสุตนาบุกชม – สำนักงานจัดหา
 • สุรัตมณีนารายณ์ศร – ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 • สิริยากรสังข์ภูเขียว – ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัดซื้อ

แผนกการเงินยังเข้าร่วมการประชุมการจัดซื้อและการเสนอราคาเพื่อดูแลว่ารายการที่ซื้อเป็นไปตามข้อกำหนดของคำสั่งซื้อตามงบประมาณหรือไม่.

ภาคพลเมือง: อำนาจและหน้าที่

ฝ่ายโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบจัดการโครงสร้างพื้นฐานและโครงการฟื้นฟูในชุมชนวังสวาบ. ภาคโยธาทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายการเงินและเจ้าหน้าที่จัดซื้อเพื่อจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับโครงการต่างๆ. นอกจากนี้ยังจัดการออกแบบประปาไฟฟ้าและโครงการระบายน้ำที่ส่งไปยังสำนักงานอบต.

นี่คือพนักงานของแผนก: 

 • คุณริชานา – วิศวกรโยธา
 • นายสุปัญญามะตูม – ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศวกรโยธา
 • คุณยงยุทธ – ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 • นางสาวจิราภรณ์ภูมิพิพัฒน์ – ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

ส่วนโยธาของอบต. ประสานงานกับสำนักงานโครงสร้างพื้นฐานภายนอกเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงอาคารและสถานประกอบการในชุมชนวังสวาบ. นอกจากนี้ภาคพลเรือนยังตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงสร้างอาคารในพื้นที่หนึ่ง ๆ.

ภาคการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ภาคการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของอบต. เป็นผู้ดูแลกิจการภายในและภายนอกทั้งหมดภายใต้หน่วยงานเหล่านี้. ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและศาสนาในหมู่ประชาชน. ภาคการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดโครงการและโครงการประเภทต่างๆที่สามารถช่วยส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ในชุมชน.

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักในประเทศไทย. ภาคการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทำให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในเทศกาลทางศาสนาที่ประเทศเฉลิมฉลอง.

นี่คือพนักงานของแผนก:

 • นายธีรพลโกมีหัวหน้าฝ่ายการศึกษา
 • นางสมานแก่นคูณคำ – หัวหน้างานการศึกษาอบต
 • นางอุทิศ – กระเนินผู้ดูแลเด็ก
 • นางนุชรีกัญจ์ – อาจารย์ผู้ดูแลเด็ก
 • นางวิชชุดาเพ็งรัตน์ – ครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางรุ่งโกเมด – ศาสตราจารย์ด้านการดูแลเด็ก
 • นางสาวรัศมีธนศรีรางกูล – เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
 • นางสาวอุทุมพรฤทธิวา – ผู้ดูแล
 • นายสกุลเดชบำรุง – อาจารย์วัฒนธรรม

สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวังสวาบยังทำงานร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อให้สถาบันที่มีอิทธิพลปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงานอบต. กำหนด.

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ.

อบต. วังสวาบแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นภายในสำนักงาน. นี่คือบุคลากรบางส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล:

บุคลากรสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บุคลากรของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการรับเข้าและสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่. นอกจากนี้ยังจัดการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับพนักงานอีกด้วย ฝ่ายบุคคลยังจัดการกับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเมื่อเป็นเรื่องทางวินัย. หากพนักงานทำผิดกฎบุคลากรจะจัดการกับสถานการณ์นั้น.

นี่คือสมาชิกของแผนกบุคคล:

 • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล – นายพรหมแพงไทย
 • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล – นายโชคชัยนามเนียม
 • เลขาสภาอบต. – น. ส. นิภาร่มจันทร์

บุคลากรฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารบุคลากรจัดการโครงการภายนอกและภายในขององค์กร. พวกเขามักจะทำงานกับงบประมาณและแผนกจัดซื้อเพื่อดำเนินโครงการ.

นี่คือสมาชิกของผู้บริหาร: 

 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบล – นายอำพรนุรีศักดิ์
 • รองอธิการบดี – คุณประเสริฐฐานนาดี, คุณปรัชญาทองไทย
 • เลขานุการนายก – คุณปรเมษฐ์เดชกอบ

หน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริหาร:

 • ฝ่ายเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ระบบบัญชี
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งอื่น ๆ ในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีดังนี้:

 • ทนายความ
 • นักพัฒนาชุมชน
 • บุคลากรธุรการ
 • ผู้จัดการบันทึก
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ภารโรง
 • คนงานครัว

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายการเงินเป็นผู้ดูแลการจัดทำงบประมาณและธุรกรรมทั้งหมดภายในอบต. นอกจากนี้พวกเขายังดูแลแผนงบประมาณสำหรับโครงการโดยฝ่ายบริหาร นี่คือพนักงานของแผนกการเงิน:

 • หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • เลขานุการฝ่ายจัดซื้อ
 • นักการเงินและนักบัญชี
 • ผู้จัดเก็บรายได้
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

แผนกโยธา

แผนกโยธาประกอบด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ดูแลความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวังสวาบ. นี่คือพนักงานของแผนก:

 • หัวหน้าส่วนโยธา
 • วิศวกรโยธา 1 คน
 • ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทยในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังประสานงานกับองค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรมในช่วงงานเฉลิมฉลองและเทศกาลต่างๆในวังสวาบ. นี่คือสมาชิกบางส่วนของแผนก:

 • ที่ปรึกษาวิชาการ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • ครูและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่จัดการเหตุการณ์สำหรับเด็ก
 • ครูระดับประถมศึกษา
 • ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
 • อาจารย์
 • ผู้เชี่ยวชาญหลังปริญญา

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของอบต. โดยปกติพวกเขาจัดการและสร้างบทบัญญัติเกี่ยวกับการไหลออกของเงินทุนสำหรับโครงการต่างๆ. นอกจากนี้ยังตรวจสอบและตรวจสอบว่าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์งบประมาณของอบต. หรือไม่ นี่คือกองทุนที่จัดการโดยแผนก:

 • รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • รายได้ค่าสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • รายได้จากกิจการค้าขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับที่กฎหมายกำหนด
 • บริจาคเงินและทรัพย์สินอื่น ๆ
 • รายได้อื่นที่หน่วยงานของรัฐจัดให้
 • ทุนรัฐบาล
 • รายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จัดการโดยแผนก:

 • เงินเดือน
 • ค่าจ้าง
 • ค่าตอบแทนอื่น ๆ
 • ค่าใช้จ่าย
 • ต้นทุนวัสดุ
 • ค่าอุปกรณ์
 • ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • เงินอุดหนุนสำหรับหน่วยงานอื่น ๆ
 • ภาระหน้าที่อื่น ๆ หรือตามที่อบต. กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ประเภทของภาษีที่จัดเก็บโดยกรมมีดังนี้:

 1. ภาษีบำรุงท้องที่. ค่าจัดเก็บ 33,951.39 บาท
 2. ภาษีบ้านและที่ดิน. ค่าจัดเก็บ 27,605 บาท
 3. ภาษีป้ายประมาณ 4,776 บาท
 4. ค่าควบรวม – 364 บาท
 5. ค่าธรรมเนียมพิเศษ – 2,100 บาท
 6. ผิดสัญญาปรับ – 16,600 บาท
 7. แบบแปลนชั้นราคา – 207,000 บาท
 8. ดอกเบี้ยจากแผนธนาคาร – 59,837 บาท
 9. ค่าจราจร – 66,525 บาท
 10. รายได้เบ็ดเตล็ด – 6,360 บาท
 11. ภาษีสุรา – 446890 บาท
 12. ภาษีการใช้สิทธิ – 863,848 บาท
 13. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน
 14. ภาษีมูลค่าเพิ่ม – 1,279,490
 15. ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรม – 6,166.67 บาท
 16. ค่าภาคหลวง – 584,943 บาท
 17. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม – 96,934 บาท
 18. กฎหมายอุทยานแห่งชาติมียอดจัดเก็บ – 2,957 บาท

วิสัยทัศน์พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ

‘ชุมชนน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการอนุรักษ์ชุมชนให้เข้มแข็งครอบครัวอยู่ดีกินดี ’.

ภารกิจ

 • ชุมชนจะต้องน่าอยู่และได้รับบริการสาธารณะเช่นโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจวังสวาบ.
 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคลโดยเฉพาะเด็ก ๆ.
 • การพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะพร้อมกับทุกภาคส่วนของชุมชน.
 • การดำเนินการจัดการขยะที่เหมาะสมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อลดมลพิษในชุมชน.  

มุ่งสู่การพัฒนา

 • เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับคนในชุมชนวังสวาบ.
 • เพื่อดำเนินการบริหารที่ดีและมีส่วนร่วม.
 • การจัดการมลพิษในทุกพื้นที่ของชุมชน.
 • จัดลำดับความสำคัญด้านการศึกษาและกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน.
 • เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อผู้หญิงและเด็ก.
 • ดำเนินการตามกฎหมายที่ยุติธรรมและครอบคลุมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนวังสวาบ.
 • เพื่อมอบโอกาสที่เป็นธรรมให้กับสมาชิกต่าง ๆ ในชุมชนที่สามารถช่วยในการเติบโตของวังสวาบ.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวังสวาบมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา. เยี่ยมชมเราตอนนี้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าและโครงการที่จะเกิดขึ้น หากคุณมีคำถามใด ๆ คุณสามารถส่งข้อความถึงเราในบัญชีโซเชียลมีเดียของเรา.

Theme: Overlay by Kaira Wang Sawap Subdistrict Administrative Organization Phu Pha Man District Khon Kaen Province Tel. 043-210100 Best View with IE7 +, Firefox 2+